Lĩnh Vực Hoạt Động

1. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; Nghiên cứu việc nâng cao trí lực, thể lực, chất lượng dạy nghề, phát triển năng lực sáng tạo khoa học và công nghệ phục vụ cuộc sống và bảo vệ môi trường; Thực hiện các đề tài , dự án , chương trình nghiên cứu về giáo dục đào tạo và tiêu chuẩn, quy chuẩn, đánh giá chất lượng quản lý giáo dục.

2. Tư vấn, truyền thông, chuyển giao công nghệ, phản biện khoa học, biên soạn sách, tài liệu và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

3. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.