Tham dự hội thảo với lãnh đạo các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc VUSTA tại TPHCM ngày 25/11/2022